R&D

zzzl3

กระบวนการ R & D ที่สมบูรณ์และเข้มงวดตามมาตรฐาน ISO
ขนาดทีม: 5
สินค้าใหม่: 3-5 ชิ้น/ปี
สิทธิบัตร: 3-8 ชิ้น/ปี
รายงานผลการทดสอบ: 5-8 ชิ้น/ปี
ใบรับรอง: 3-5 ชิ้น / ปี