คุณภาพ

zl9
zl11
zl10
zl12

กระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
1. การตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างวัสดุที่เข้ามา
2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนประกอบ
3. การตรวจสอบและตรวจสอบระหว่างการผลิต
4. การทดสอบอายุของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
5. การตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่แกะออก
6.ตรวจสอบฉลากและปริมาณก่อนส่งมอบ